1. Joomla

- Itune Feed module (free) - Download

- Music Chart module (free) - Download

- Vnalias - Vietnamese Alias for Joomla (free) - Download

- ffexplorer - File Manager (free) - Download

2. Wordpress